Gebruiksvoorwaarden

  1. Alle facturen zijn betaalbaar aan het adres van de Verkoper, netto, contant, zonder korting.
  2. Alle klachten dienen schriftelijk geformuleerd te worden, per aangetekend schrijven en dit binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaande beschouwd.
  3. De facturen zijn betaalbaar, uiterlijk op hun vervaldag. Elke factuur, niet betaald op de vervaldag brengt vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een rente op van 15% per jaar en wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro ter dekking van de administratieve kosten.
  4. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
  5. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.